logo

.
Saturday 26th of September 2020    

Odwiedza nas

Naszą witrynę przegląda teraz 5 gości 

Apple iphone Naprawa

wymiana baterii w iphone

wymiana nie działającego głośnika

naprawa ładowania

wszystkie naprawy robimy na miejscu

kontakt 737669666

Gdzie jesteśmy mapa

#########

Wyświetl większą mapę

Kliknij na link, żeby zobaczyć większą mapę

Odwiedziło nas

Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony

#########


facebook serwis gsm


Definicje gsm PDF Drukuj Email

§ 1 Definicje

1.        Abonent – osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która zawarła z Operatorem Umowę o świadczenie Usług w formie pisemnej;

2.        Adapter – urządzenie telekomunikacyjne umożliwiające podłączenie do RPS i kierowanie do niej lub modyfikowanie komunikatów, połączeń telefonicznych lub sygnałów pochodzących z innych sieci telekomunikacyjnych;

3.        Aktywacja – rozpoczęcie świadczenia Usługi;

4.        Aparat telefoniczny – urządzenie służące do: wykonywania połączeń głosowych w przypadku Usług telefonii stacjonarnej oraz połączeń głosowych, transmisji danych i innych usług telekomunikacyjnych w przypadku Usług ruchomych, posiadające świadectwo homologacji i certyfikat zgodności z zasadnicznymi wymaganiami wydane przez uprawniony organ;

5.        Awaria – uszkodzenie Sieci lub RPS ograniczające lub uniemożliwiające dostęp sygnału do Aparatu telefonicznego, Odbiornika, Terminala lub Urządzenia Telekomunikacyjnego Abonenta;

6.        Biling – zestawienie połączeń nawiązanych przez Abonenta podczas korzystania z Usług telefonii stacjonarnej lub Usług telefonii mobilnej w Okresie rozliczeniowym.

7.        Biuro Obsługi Abonenta (BOA) – jednostka organizacyjna Operatora powołana celem umożliwienia Abonentowi kontaktu z Operatorem, a także udzielania Abonentowi pomocy we właściwej realizacji Umowy oraz odpowiedzialna za obsługę Abonenta;

8.        Cennik – wykaz Usług wraz z określeniem rodzaju i wysokości opłat oraz zasadami ich naliczania, stanowiący integralną część Umowy, dostępny na stronie internetowej Operatora oraz w BOA na każde żądanie Abonenta/Użytkownika;

9.        Dane lokalizacyjne – dane przetwarzane w sieci telekomunikacyjnej wskazujące położenie geograficzne urządzenia końcowego;

10.     Dane transmisyjne – dane przetwarzane dla celów przekazywania komunikatów w sieciach telekomunikacyjnych lub naliczania opłat za usługi telekomunikacyjne, w tym również dane lokalizacyjne;

11.     Dzień roboczy – dzień, który nie jest dniem wolnym od pracy (od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem sobót, niedziel i określonych ustawowo świąt);

12.     Elektroniczne Biuro Obsługi Abonenta (E-BOA) – dostępna na stronie www.satfilm.pl aplikacja umożliwiająca w określonym zakresie monitorowanie i zarządzanie Usługami przez Abonenta/zarejestrowanego Użytkownika. W celu zalogowania się w E-BOA należy wpisać Login i hasło;

13.     Faktura elektroniczna (E-faktura) – faktura w formie elektronicznej dostępna za pośrednictwem E-BOA, która uprawnia Abonenta do zniżek zgodnych z Cennikiem. Aby otrzymać E-fakturę Abonent powinien złożyć stosowne oświadczenie woli. Jest ono równoznaczne z rezygnacją z faktur w formie papierowej;

14.     Instalacja – właściwy ze względu na rodzaj objętych Umową o świadczenie Usług zespół urządzeń i kabli, w tym między innymi gniazd abonenckich, odgałęźników, rozgałęźników, filtrów, zwrotnic internetowych, zainstalowanych w Lokalu Abonenta w sposób umożliwiający Abonentowi korzystanie z Usług;

15.     Kaucja – kwota pieniężna wpłacana przez Abonenta Operatorowi przy zawieraniu Umowy bądź w trakcie jej trwania w celu zabezpieczenia opłat i innych należności wynikających z tytułu świadczonych Usług;

16.     Karta SIM – karta z mikroprocesorem (także karta USIM lub inna karta) udostępniana Abonentowi/Użytkownikowi, umożliwiająca za pomocą Aparatu telefonicznego lub Urządzenia Telekomunikacyjnego dostęp do Usług świadczonych przez Operatora, której przypisano: Numer abonencki, kod PIN oraz kod PUK, a także inne cechy (np. numery i aplikacje dodatkowe). Karta SIM przekazana Abonentowi/Użytkownikowi stanowi własność Operatora do momentu zaprzestania świadczenia Usług;

17.     Kod PIN – indywidualny kod cyfrowy stosowany do zabezpieczenia dostępu do Karty SIM;

18.     Kod PUK – indywidualny kod cyfrowy znoszący blokadę Kodu PIN;

19.     Limit kwotowy – górna granica zobowiązań Abonenta wobec Operatora, której wysokość jest określona w Regulaminie, po przekroczeniu której Operator może zawiesić możliwość inicjowania połączeń telefonicznych oraz świadczenia innych usług dodatkowych (w przypadku Usługi telefonii stacjonarnej oraz Usług ruchomych). Zawieszenie nie dotyczy bezpłatnych połączeń wychodzących do numerów alarmowych i służb ustawowo powołanych do niesienia pomocy;

20.     Limit transferu danych – górna granica ilości danych, których transfer może zostać dokonany przez Abonenta przy wykorzystaniu Usług ruchomych w ramach wybranego przez Abonenta w Umowie Pakietu w ciągu 30 dni, po przekroczeniu których następuje zawieszenie świadczenia Usługi do końca okresu 30 dni;

21.     Login i hasło – poufny ciąg cyfr i znaków znany tylko Abonentowi, potwierdzający jednoznacznie tożsamość Abonenta podczas dokonywania zdalnych operacji związanych z Usługą;

22.     Lokal – nieruchomość, jej część, bądź pomieszczenie mieszkalne lub użytkowe, w którym wykonana jest Instalacja i w którym świadczone są Usługi;

23.     Multiroom – usługa dodatkowa udostępniana w ramach usługi telewizji cyfrowej polegająca na zapewnieniu Abonentowi dostępu do telewizji cyfrowej na kolejnym Odbiorniku za dodatkową opłatą zgodną z Cennikiem. Istnieje możliwość aktywowania dwóch Usług Multiroom w jednym Lokalu;

24.     Numer abonencki  – nadany lub przeniesiony Abonentowi przez Operatora  numer telefoniczny określony w Umowie;

25.     Odbiornik – urządzenie służące do odbioru sygnału telewizyjnego i / lub  radiowego, stanowiące własność Abonenta;

26.     Oferta Operatora – aktualnie obowiązujące zestawienie Pakietów, zawierające Cennik oraz szczegółowy opis rodzaju i zakresu Usług świadczonych w ramach danego Pakietu, dostępny w BOA oraz na stronie internetowej Operatora www.satfilm.pl;

27.     Okres karencji – określony w Cenniku okres, rozpoczynający się z chwilą  zawieszenia świadczenia przez Operatora usług z powodu zakończenia okresu ważności dla usług wychodzących lub wyczerpania wartości konta. Dotyczy usług przedpłaconych oraz Usług internetu mobilnego;

28.     Okres rozliczeniowy – okres jednego miesiąca, za który dokonywane są rozliczenia należności Abonenta wobec Operatora z tytułu świadczonych Usług;

29.     Okres ważności dla usług wychodzących – okres, rozpoczynający się z chwilą zasilenia konta, określony w Cenniku lub w Regulaminie promocji, o którym Abonent/Użytkownik zostanie poinformowany, w którym Abonent/Użytkownik może wykorzystać środki zgromadzone na koncie na usługi płatne wychodzące. Dotyczy usług przedpłaconych;

30.     Operator – SAT FILM Sp. z o.o. i Wspólnicy Spółka Komandytowa, ul. Inżynierska 11, 93-569 Łódź, podmiot świadczący Usługi zgodnie z wymogami prawa;

31.     Opłata jednorazowa ­– opłata z tytułu jednorazowych czynności podejmowanych przez Operatora celem umożliwienia Abonentowi korzystania z Usług, określona     w Cenniku;

32.     Opłata abonamentowa – miesięczna opłata z tytułu Usług świadczonych Abonentowi przez Operatora, określona według Cennika, Umowy bądź Regulaminu promocji;

33.     Pakiet – zdefiniowany w Ofercie Operatora rodzaj i zakres świadczonych przez Operatora Usług, nabywany przez Abonenta w drodze zawarcia Umowy lub aneksu do Umowy;

34.     Pakiet kwotowy – zasilenie konta środkami o określonej wielkości do wykorzystania na Usługi ruchome w Okresie rozliczeniowym. Niewykorzystany Pakiet kwotowy w danym Okresie rozliczeniowym przepada;

35.     Przedstawiciel Operatora – osoba działająca w imieniu i na rzecz Operatora, uprawniona do składania i przyjmowania oświadczeń woli w zakresie zawarcia, zmiany lub rozwiązania Umowy, bądź też wykonania jej postanowień i przyjmowania oświadczeń woli Abonenta/Użytkownika w zakresie zawierania, zmiany lub rozwiązania Umowy, bądź też wykonywania jej postanowień, w szczególności w zakresie wydania Abonentowi Urządzenia dostępowego oraz jego instalacji, konserwacji lub naprawy, oraz wydania karty SIM;

36.     Przerwa techniczna – przerwa w dostępie do Sieci związana z koniecznością przeprowadzenia przez Operatora konserwacji lub modernizacji Sieci, o której Operator powiadomi Abonenta nie mniej niż na 7 dni wcześniej na stronie internetowej Operatora i / lub na kanale informacyjnym;

37.     Regulamin – niniejszy dokument, stanowiący integralną część wszelkich Umów o świadczenie Usług;

38.     Rejestracja – wprowadzenie do systemu obsługującego Użytkowników, danych udostępnianych przez Użytkownika w sposób określony w niniejszym Regulaminie;

39.     Roaming – usługa telekomunikacyjna polegająca na zapewnieniu Abonentowi/Użytkownikowi możliwości korzystania z sieci operatorów zagranicznych, z którymi Operator lub przedsiębiorcy telekomunikacyjni współpracujący z Operatorem  zawarli odrębne porozumienia. W uzasadnionych przypadkach Operator może ograniczyć w poszczególnych krajach korzystanie z sieci telekomunikacyjnej lub wybranych usług niektórych operatorów;

40.     Sieć Operatora – sieć telekomunikacyjna, stanowiąca własność Operatora, składająca się z systemów transmisyjnych oraz urządzeń umożliwiających świadczenie Usług telekomunikacyjnych za pomocą przewodów lub fal radiowych, w zależności od obszaru na jakim świadczone są Usługi;

41.     Ruchoma publiczna sieć telekomunikacyjna (RPS)– ruchoma publiczna sieć telekomunikacyjna, która jest własnością operatora telekomunikacyjnego współpracującego z Operatorem, przy wykorzystaniu której Operator świadczy Usługi ruchome;

42.     Siła Wyższa – zdarzenie zewnętrzne, którego skutków nie da się przewidzieć, ani któremu, mimo dołożenia należytej staranności, nie można zapobiec. Siłę wyższą stanowią w szczególności wyładowania atmosferyczne oraz nagłe zmiany pogodowe;

43.     Telekod – kombinacja cyfr umożliwiająca zasilenie konta Użytkownika;

44.     Terminal – komputer lub inne urządzenie, którego zgodność z zasadniczymi wymaganiami została potwierdzona w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami, wykorzystywane przez Abonenta/Użytkownika, umożliwiające podłączenie do Sieci lub RPS i korzystanie z Usług internetowych lub Usług internetowych mobilnych;

45.     Tytuł prawny do lokalu – prawo własności, prawo użytkowania wieczystego lub spółdzielcze prawo do Lokalu;

46.     Umowa – umowa o świadczenie Usług, zawarta w formie pisemnej, na podstawie której Operator świadczy wskazane w umowie Usługi zgodnie z niniejszym Regulaminem, Cennikiem oraz innymi dokumentami regulującymi sposób świadczenia Usług wskazanych w Umowie. W przypadku usług przedpłaconych nie wymaga się zawarcia Umowy w formie pisemnej;

47.     Urządzenie dostępowe – urządzenie umożliwiające odbiór sygnału oraz / lub transmisję danych do Odbiornika i / lub Terminala Abonenta i / lub Aparatu telefonicznego. Urządzenie dostępowe nie służy do odbioru Usług internetu mobilnego;

48.     Urządzenie Telekomunikacyjne – urządzenie elektroniczne posiadające świadectwo homologacji i certyfikat zgodności z zasadniczymi wymaganiami, wydane przez uprawniony organ, przeznaczone po zainstalowaniu karty SIM lub bez potrzeby jej instalowania, do korzystania z Usług internetu mobilnego. Urządzenie Telekomunikacyjne Abonent/Użytkownik może zakupić u Operatora zgodnie z obowiązującym Cennikiem i/lub Regulaminem promocji lub we własnym zakresie;

49.     Usługi – usługi telekomunikacyjne świadczone przez Operatora, polegające w szczególności na udostępnianiu sygnału telewizyjnego, radiowego, transmisji danych oraz zapewnianiu dostępu do telefonii stacjonarnej i telefonii mobilnej;

50.     Usługi internetowe – zapewnienie dostępu do Sieci celem umożliwienia Abonentowi korzystania z sieci Internet, świadczone bądź przy pomocy sieci kablowej (Usługi internetowe kablowe) lub przy pomocy fal radiowych (Usługi internetowe radiowe);

51.     Usługi ruchome – zapewnienie Abonentowi/Użytkownikowi dostępu do usług głosowych, usług transmisji danych, usług przesyłania SMS i MMS oraz innych usług telekomunikacyjnych poprzez RPS. Usługi ruchome dzielą się na telefonię komórkową (Usługi telefonii mobilnej) oraz internet mobilny (Usługi internetowe mobilne);

52.     Usługi telefonii stacjonarnej– zapewnienie dostępu do sieci celem umożliwienia Abonentowi korzystania z telefonii stacjonarnej pozwalającej na realizowanie połączeń głosowych w technologii VoIP;

53.     Usługi telewizji kablowej – zapewnienie Abonentowi sygnału telewizyjnego i radiowego, w postaci analogowej i/lub cyfrowej;

54.     Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która przy wykorzystaniu karty SIM lub telekarty lub w inny sposób określony przez Operatora uiszcza opłatę za Usługi, nie będąc stroną Umowy zawartej na piśmie. Określenie to dotyczy Usług ruchomych przedpłaconych;

55.     Wartość konta – określona w złotych polskich kwota przeznaczona na korzystanie z Usług ruchomych, dostępnych dla Użytkownika;

56.     Włączenie się do sieci – czynność faktyczna Użytkownika polegająca na wykonaniu lub odebraniu pierwszego połączenia lub próbie pierwszego połączenia albo skorzystaniu z innej usługi określonej w Cenniku, Regulaminie  lub Regulaminie promocji;

57.     VoIP – ang. Voice over Internet Protocol – technologia umożliwiająca przesyłanie głosu w oparciu o Internet;

58.     Zakończenie sieci – punkt Sieci Operatora przeznaczony do zapewnienia Abonentowi dostępu do Usług;

59.     Zaliczka – kwota środków pieniężnych, wpłacana w trakcie trwania Umowy na poczet najbliższego rachunku w celu zabezpieczenia opłat z tytułu Usług ruchomych;

60.     Zasilenie konta – czynność polegająca na przekazaniu Operatorowi telekodu za pomocą karty SIM lub wykonaniu innej czynności ustalonej przez Operatora w celu zwiększenia wartości konta.


§ 2 Postanowienia Ogólne

1.        Operator oświadcza, że posiada zezwolenie Urzędu Komunikacji Elektronicznej na świadczenie usług telekomunikacyjnych oraz  na transmisję danych.

2.        Świadczenie Usług przez Operatora na rzecz Abonenta/Użytkownika odbywa się na warunkach określonych w dokumentach:

a)        niniejszym Regulaminie;

b)       Umowie o świadczenie Usług telekomunikacyjnych;

c)        Cenniku;

d)       innych dokumentach, które regulują sposób świadczenia Usług wybranych przez Abonenta/Użytkownika z Oferty Operatora i określonych w Umowie.

3.        Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia Usług przez Operatora. Operator może wprowadzać odrębne regulaminy dla świadczonych przez siebie Usług,          w szczególności związane z akcjami promocyjnymi.

4.        Postanowienia Umowy oraz odrębnych regulaminów wprowadzonych przez Operatora dla świadczonych przez siebie Usług regulujące warunki świadczenia Usług odmiennie od Regulaminu, znajdują pierwszeństwo przed postanowieniami Regulaminu.

5.        Znajomość Regulaminu jest obowiązkiem Abonenta/Użytkownika. Regulamin stanowi integralną część Umowy i jego egzemplarz jest wydawany Abonentowi/Użytkownikowi wraz z egzemplarzem Umowy. Zmiany Regulaminu dokonywane są w trybie opisanym w § 9 ust. 4 i 5.

6.        Obowiązujący Regulamin oraz aktualny Cennik zawierający informację o kosztach usług serwisowych dostępne są na stronie Internetowej www.satfilm.pl oraz           w BOA,  na każde żądanie Abonenta/Użytkownika.§ 3 Zawarcie umowy

1.        Stroną Umowy może być tylko jeden Abonent/Użytkownik.

2.        Zawarcie Umowy następuje w BOA lub poza nim.

3.        W przypadku zawarcia Umowy poza BOA lub na odległość Abonent/Użytkownik uprawniony jest do odstąpienia od Umowy bez podawania przyczyny, w terminie 10 dni od daty zawarcia Umowy, składając osobiście lub listownie pisemne oświadczenie. Dla zachowania terminu wskazanego w zdaniu poprzednim wystarczające jest wysłanie oświadczenia na adres Operatora.

4.        Przy zawieraniu Umowy lub Rejestracji Operator może żądać od osoby ubiegającej się o zawarcie Umowy okazania dokumentu potwierdzającego tożsamość, a także podania Operatorowi danych:

a)        imienia i nazwiska;

b)       adresu miejsca zameldowania na pobyt stały;

c)        adresu korespondencyjnego, jeśli jest inny niż w punkcie b);

d)       numeru PESEL;

e)        nazwy, serii i numeru dokumentu potwierdzającego tożsamość, a w przypadku cudzoziemca – numeru paszportu lub karty pobytu.

Abonent/Użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych, Operator zaś zobowiązuje się dochować tajemnicy danych osobowych – zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ust. z 1997 Nr 133, poz. 883z późn. zm.).

5.        Operator ma prawo zażądać także dokumentu potwierdzającego Tytuł prawny do Lokalu lub pisemnej zgody na zawarcie Umowy i wykonanie instalacji w Lokalu, udzielonej przez osobę, której Tytuł Prawny do Lokalu przysługuje oraz dokumentu potwierdzającego ten Tytuł.

6.        Operator może uzależnić zawarcie Umowy od:

a)        dostarczenia przez osobę ubiegającą się o zawarcie Umowy dokumentów potwierdzających możliwość wykonania zobowiązań wynikających z Umowy wobec Abonenta;

b)       pozytywnej oceny wiarygodności płatniczej osoby ubiegającej się o zawarcie Umowy dokonanej w oparciu o dane będące w posiadaniu Operatora           lub udostępnionych mu przez biuro informacji gospodarczej.

7.        Operator może odmówić zawarcia Umowy w przypadku niespełnienia przez Abonenta/Użytkownika warunków wskazanych w ustępie  4, 5 i 6 niniejszego paragrafu, § 17 ust. 17 Regulaminu, a także w przypadku braku możliwości technicznych świadczenia Usługi. W szczególności Abonent przyjmuje do wiadomości, iż nie jest możliwe świadczenie Usługi telewizji kablowej na obszarach, na których Operator świadczy tylko Usługi internetu radiowego.

8.        W przypadku negatywnej oceny wiarygodności płatniczej Abonenta dokonanej na podstawie danych będących w posiadaniu Operatora lub informacji udostępnionych przez biuro informacji gospodarczej Operator może zażądać od Abonenta zabezpieczenia wykonania umowy poprzez wpłatę Kaucji. Operator ma prawo potrącić wymagalną wierzytelność przysługującą mu wobec Abonenta z Kaucji w każdym czasie i żądać uzupełnienia Kaucji do pierwotnej wysokości. Operator deponuje Kaucję na odrębnym nieoprocentowanym rachunku Operatora. W przypadku wygaśnięcia lub rozwiązania Umowy Operator niezwłocznie zwróci Kaucję Abonentowi po uprzednim potrąceniu wszystkich nieuregulowanych należności Abonenta wobec Operatora.

9.        Operator może zażądać od Abonenta w trakcie wykonywania Umowy wpłaty Zaliczki na poczet najbliższego rachunku telefonicznego, a szczególnie w przypadkach:

a)         przekroczenia przez Abonenta Limitu kwotowego w trakcie trwania Okresu rozliczeniowego;

b)        Gdy wynikająca z Bilingu wartość opłat za usługi wykonane  na rzecz Abonenta w bieżącym Okresie rozliczeniowym (tzw. bieżące użycie) istotnie przewyższa średnią wysokość rachunków telefonicznych wystawionych w ostatnich 12 Okresach rozliczeniowych.

Operator ma prawo wezwać Abonenta do uiszczenia Zaliczki za każdym razem w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa powyżej. Abonent jest zobowiązany wpłacić Zaliczkę w wyznaczonym przez Operatora terminie. Wysokość Zaliczki nie przewyższy wartości brutto opłat za usługi wykonane w bieżącym Okresie rozliczeniowym i będzie ustalana indywidualnie dla każdego Abonenta.

10.     Umowa może być zawarta przez pełnomocnika Abonenta. Pełnomocnictwo udzielone przez Abonenta musi mieć formę pisemną, pod rygorem nieważności i zostać załączone do Umowy.

11.     Umowa zawierana jest na czas nieokreślony lub określony – w zależności od aktualnie obowiązującej Oferty Operatora oraz rodzaju Pakietu wybranego przez Abonenta.

12.     Umowa na czas określony  wraz z upływem okresu, na jaki została zawarta ulega automatycznemu przedłużeniu na czas nieokreślony. Abonent może sprzeciwić        się przedłużeniu Umowy składając Operatorowi oświadczenie o braku woli przedłużenia Umowy, najpóźniej w terminie 7 dni przed końcem obowiązywania Umowy. W przypadku gdyby oświadczenie takie nie zostało złożone, Umowa wiązać będzie Strony na dotychczasowych warunkach z tym zastrzeżeniem, że Opłata abonamentowa ulegnie zmianie na przewidzianą w aktualnie obowiązującym Cenniku Operatora dla Umów zawieranych na czas nieokreślony i dotyczących wybranych przez Abonenta Pakietów Usług.

13.     Operator oferuje świadczenie Usług telewizji kablowej, Usług internetowych kablowych i / lub radiowych, Usług telefonii stacjonarnej oraz Usług ruchomych.

14.     W ramach Umowy Operator zobowiązany jest do:

a)        wykonania w Lokalu Instalacji, umożliwiającej korzystanie z Sieci Operatora, jeśli jest to wymagane do uzyskania dostępu do Usług;

b)       udostępnienia Abonentowi/Użytkownikowi stałej możliwości korzystania za pomocą Sieci lub RPS z Pakietów poszczególnych Usług, określonych w aktualnie obowiązującej Ofercie i Cenniku i wskazanych przez Abonenta/Użytkownika w Umowie;

c)        sprzedaży lub użyczenia Abonentowi/Użytkownikowi Urządzenia dostępowego i/lub Urządzenia Telekomunikacyjnego, jeżeli takowe jest wymagane do uzyskania dostępu do  Usług;

d)       administrowania udostępnionym Pakietem Usług;

e)        obsługi Abonenta/zarejestrowanego Użytkownika w godzinach pracy BOA, zarówno na miejscu w BOA, telefonicznie lub poprzez E-BOA;

f)        usuwania Awarii;

g)       udzielania Abonentowi/zarejestrowanemu Użytkownikowi informacji o Usługach Operatora.

Wskazane czynności poza wykonaniem Instalacji i sprzedażą Urządzenia dostępowego i/lub Urządzenia Telekomunikacyjnego, wykonywane są przez Operatora w ramach Opłaty abonamentowej lub Zasilenia konta.§ 4 wykonanie  instalacji

1.        W przypadku gdy jest to niezbędne do świadczenia wybranej przez Abonenta Usługi Operator wykona Instalację w Lokalu Abonenta lub też dostosuje Instalację już znajdującą się w Lokalu do potrzeb Usług, które mają być Abonentowi świadczone na podstawie Umowy, za zapłatą Opłaty jednorazowej, zwanej dalej Opłatą instalacyjną, określonej w Umowie i Cenniku, na co Abonent wyraża zgodę. Instalacja stanowi własność Operatora, jako wchodząca w skład przedsiębiorstwa Operatora.

2.        Abonent wyraża zgodę na wywiercenie otworów, poprowadzenie i umocowanie Instalacji na ścianach Lokalu, zainstalowanie Zakończenia Sieci oraz innych urządzeń niezbędnych do wykonania Usług, w sposób wskazany przez Przedstawiciela Operatora.

3.        Czynności wskazane w ustępie 1 zostaną podjęte przez Operatora w terminie uzgodnionym z Abonentem, nie dłuższym niż 7 dni od dnia zawarcia Umowy chyba,      że uzgodnienie daty i godziny wykonania Instalacji w tym terminie okaże się niemożliwe z przyczyn niezależnych od Operatora. W takim wypadku wykonanie Instalacji nastąpi w najszybszym, możliwym, uzgodnionym pomiędzy Operatorem a Abonentem terminie.

4.        W przypadku, gdy Abonent zawiera Umowę o świadczenie Usług telefonii stacjonarnej i ubiega się o przeniesienie numeru do Sieci Operatora, Operator wykona Instalację niezwłocznie po zakończeniu procedury związanej z przeniesieniem numeru.

5.        Opłata instalacyjna obejmuje koszt wykonania lub dostosowania Instalacji. W przypadku konieczności zastosowania szczególnych rozwiązań technicznych w zakresie wykonania Instalacji wszelkie koszty z tym związane zobowiązany będzie pokryć Abonent. W przypadku stwierdzenia konieczności poniesienia takich kosztów, Operator powiadomi o tym Abonenta na piśmie i uzyska jego zgodę przed przystąpieniem do tych prac. W przypadku gdy Abonent nie zaakceptuje kosztów wykonania Instalacji wskazanych przez Operatora, każda ze stron uprawniona jest do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym.

6.        Podczas wykonywania Instalacji w Lokalu powinien przebywać Abonent lub upoważniona przez niego osoba pełnoletnia.

7.        Przygotowanie Lokalu do wykonania Instalacji jest obowiązkiem Abonenta. Operator oraz jego Przedstawiciel zwolnieni są z prac polegających na przenoszeniu, przemieszczaniu lub przesuwaniu elementów wyposażenia Lokalu Abonenta.

8.        Fakt oraz datę i godzinę wykonania Instalacji, a także fakt przekazania Abonentowi Urządzenia dostępowego, jeśli takie jest niezbędne dla świadczenia Usług i jeśli nie zostało ono przekazane przez Operatora w chwili zawierania Umowy, strony potwierdzą poprzez podpisanie protokołu odbioru. Podpisanie protokołu przez Abonenta stanowi potwierdzenie, że Urządzenia dostępowe nie posiadały widocznych wad lub uszkodzeń w chwili ich wydania Abonentowi.

9.        Operator gwarantuje zgodną z Umową jakość Usług w przypadku montażu nie więcej niż 3 Zakończeń sieci w jednym Lokalu przy wykorzystaniu jednej Instalacji. Przy przekroczeniu tej liczby Zakończeń sieci dla zapewnienia prawidłowej jakości Usług niezbędne jest zakupienie przez Abonenta urządzenia wzmacniającego, zgodnie z zaleceniem Operatora.

10.     Abonent zobowiązany jest do używania Instalacji zgodnie z jej przeznaczeniem. Abonent nie jest uprawniony do wykonywania samodzielnych napraw i modernizacji Instalacji. Abonent zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Operatora o wszelkich nieprawidłowościach w pracy, usterkach lub uszkodzeniach Instalacji.

11.     Abonent zobowiązany jest udostępniać Lokal Operatorowi celem napraw i konserwacji Instalacji. Termin każdorazowo będzie uzgadniany pomiędzy Stronami.

12.     W przypadku, gdy zachodzi podejrzenie, że uszkodzenie Instalacji, lub wadliwość Odbiornika lub Terminala Abonenta powoduje nienależyte funkcjonowanie Sieci, Abonent zobowiązany jest do niezwłocznego udostępnienia Lokalu Operatorowi i umożliwienia dokonania przeglądu Instalacji i usunięcia nieprawidłowości. Abonent jest w takim wypadku zobowiązany także do udostępnienia Operatorowi Odbiornika lub Terminala.

13.     Po rozwiązaniu Umowy Operator uprawniony jest do dokonania demontażu Instalacji w Lokalu.§ 5 urządzenie Dostępowe

1.        W przypadku, gdy do świadczenia Usług niezbędne jest Urządzenie dostępowe, Operator udostępni Abonentowi, na czas obowiązywania Umowy, właściwe dla danego rodzaju Usług Urządzenie dostępowe. Urządzenie dostępowe stanowi własność Operatora. Opłata za udostępnienie Urządzenia dostępowego zawarta jest w opłacie abonamentowej, chyba, że Umowa przewiduje inaczej.

2.        Abonent uprawniony jest do korzystania z Urządzenia dostępowego innego niż dostarczone przez Operatora po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody Operatora. Operator może odmówić udzielenia zgody w przypadku, gdy brak jest technicznych możliwości wykorzystania takiego Urządzenia dla celów świadczenia Usług, bądź istnieje poważne ryzyko, że wykorzystanie Urządzenia dostępowego innego niż dostarczone przez Operatora będzie powodowało zakłócenia w funkcjonowaniu Sieci Operatora.

3.        Z chwilą wydania Urządzenia dostępowego Abonentowi przechodzi na niego obowiązek zabezpieczenia Urządzenia dostępowego przed uszkodzeniem i utratą.

4.        Abonent ponosi wszelkie koszty niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania Urządzenia dostępowego, w szczególności opłaty za energię elektryczną. Abonent zobowiązany jest do zapewnienia warunków niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Urządzenia dostępowego, w szczególności: zasilanie energią elektryczną, odpowiednie warunki klimatyczne (temperatura, wilgotność), brak nadmiernego zapylenia Lokalu. Warunki te winny być zgodne z dokumentacją techniczną zainstalowanych Urządzeń dostępowych, którą Operator zobowiązany jest udostępnić Abonentowi na każde żądanie.

5.        Abonent zobowiązany jest do używania Urządzenia dostępowego zgodnie z jego przeznaczeniem i wymogami prawidłowej eksploatacji, wynikającymi z instrukcji obsługi.

6.        Abonent nie jest uprawniony do wykonywania samodzielnych napraw i modernizacji Urządzeń dostępowych, w szczególności do zmiany oprogramowania lub konfiguracji Urządzeń. Abonent zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Operatora o wszelkich nieprawidłowościach w pracy, usterkach lub uszkodzeniach Urządzeń dostępowych.

7.        Operator wykonuje naprawy lub wymiany Urządzeń dostępowych na swój koszt, bez pobierania opłat od Abonenta, z zastrzeżeniem ustępu 8 niniejszego paragrafu.

8.        Abonent odpowiada za spowodowane z winy lub rażącego niedbalstwa Abonenta uszkodzenie, zniszczenie lub utratę Urządzenia dostępowego, w pełnej wysokości

szkody poniesionej przez Operatora. Abonent nie ponosi odpowiedzialności za zużycie Urządzenia będące następstwem normalnego używania Urządzenia. Operator                                                                                                                           

ma prawo obciążyć Abonenta kosztami naprawy Urządzeń dostępowych lub wymianie na nowe w szczególności w przypadku stwierdzenia, że uszkodzenie powstało na skutek:

a)        samowolnej naprawy lub modernizacji Urządzenia dokonanej przez Abonenta;

b)       umyślnego zniszczenia lub uszkodzenia Urządzenia dostępowego przez Abonenta;

c)        niepowiadomienia Operatora o nieprawidłowościach w pracy, usterkach lub uszkodzeniach Urządzenia dostępowego;

d)       nieprawidłowej pracy Odbiornika, Terminala lub Aparatu telefonicznego Abonenta, podłączonych do Urządzenia dostępowego.

9.        Abonent nie ma prawa udostępniać Urządzenia dostępowego osobom trzecim.

10.     Abonent zobowiązany jest zawiadomić Operatora o utracie Tytułu prawnego do Lokalu, w którym zainstalowane jest Urządzenie dostępowe w terminie 7 dni od daty tego zdarzenia.

11.     Abonent zobowiązany jest do zwrotu Urządzeń dostępowych Operatorowi w terminie 7 dni od dnia wygaśnięcia lub rozwiązania Umowy. Na żądanie Abonenta,         za Opłatą jednorazową wskazaną w Cenniku Operator odbierze Urządzenie dostępowe z Lokalu. Żądanie takie może zostać zgłoszone przez Abonenta najpóźniej        w dniu rozwiązania Umowy. Strony uzgodnią termin odbioru Urządzenia dostępowego. W przypadku Urządzeń dostępowych służących do świadczenia Usługi internetu radiowego z uwagi na charakter i sposób montażu Urządzeń ich demontaż dokonywany jest przez Operatora, bez pobierania Opłat jednorazowych. Abonent zobowiązany jest umożliwić demontaż Urządzeń dostępowych w terminie określonym w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu.

12.     W przypadku braku zwrotu Urządzenia dostępowego lub uniemożliwienia demontażu Urządzenia dostępowego w terminie 6 miesięcy od dnia wygaśnięcia lub rozwiązania Umowy Operator uprawniony jest do żądania od Abonenta zapłaty kary umownej wskazanej w Cenniku. Kara umowna określona jest oddzielnie dla każdego Urządzenia dostępowego a jej wysokość uwzględnia zużycie - amortyzację Urządzenia dostępowego. Wskazana w zdaniu poprzednim kara umowna może zostać naliczona także w przypadku zwrócenia Urządzenia dostępowego w stanie uszkodzonym, przekraczającym zużycie wynikające z normalnego używania Urządzenia o ile uszkodzenie wynika z przyczyn leżących po stronie Abonenta, wyklucza dalsze użytkowanie Urządzenia zgodnie z przeznaczeniem, a koszt naprawy Urządzenia przekracza jego wartość.

13.     Na zabezpieczenie zapłaty kary umownej, o której mowa w ust. 12 Operator może zażądać od Abonenta w chwili zawarcia Umowy a także w trakcie jej trwania wpłaty Kaucji, o której mowa w § 3 ust. 8 Regulaminu.

14.     Operator uprawniony jest do odmowy przyjęcia Urządzenia dostępowego od Abonenta po upływie 6 miesięcy od dnia rozwiązania Umowy.§ 6 Rozpoczęcie świadczenia usług

1.        Operator rozpocznie świadczenie Usług nie później niż w terminie 24 godzin przypadających w Dni robocze od wykonania Instalacji lub zawarcia Umowy w przypadku Usług ruchomych. Na życzenie Abonenta rozpoczęcie świadczenia Usług może nastąpić w uzgodnionym z Abonentem terminie, późniejszym niż wskazany w zdaniu poprzednim.

2.        W przypadku, gdy Abonent zawiera Umowę o świadczenie Usług telefonii stacjonarnej lub Usług telefonii mobilnej i ubiega się o przeniesienie numeru do Sieci Operatora, Operator rozpocznie świadczenie Usług niezwłocznie po zakończeniu procedury związanej z przeniesieniem numeru.

3.        W przypadku rozpoczęcia świadczenia Usług Abonentowi, u którego w Lokalu znajduje się już sprawna Instalacja dostosowana do ich świadczenia, Operator może odstąpić od pobrania Opłaty instalacyjnej. Każdorazowo rozpoczęcie świadczenia Usług dla Abonenta związane jest z pobraniem Opłaty jednorazowej zwaną Opłatą aktywacyjną, określoną  w Umowie i Cenniku.

4.        Operator nie ponosi odpowiedzialności za stan techniczny Odbiornika, Terminala, Aparatu telefonicznego, Urządzenia Telekomunikacyjnego Abonenta/Użytkownika.

5.        Operator zwolniony jest z wszelkich czynności związanych z przystosowaniem Odbiornika, Terminala, Aparatu telefonicznego i Urządzenia Telekomunikacyjnego Abonenta/Użytkownika do odbioru świadczonych Usług, co oznacza w szczególności, że Abonent/Użytkownik zobowiązany jest do konfiguracji tych urządzeń we własnym zakresie.

6.        Operator rozpocznie naliczanie opłat za Usługi z chwilą rozpoczęcia ich świadczenia, to jest z chwilą udostępnienia sygnału z Sieci lub RPS Abonentowi.

§ 7  Opłaty

1.        Abonent jest zobowiązany do przestrzegania postanowień Umowy i Regulaminu, w szczególności zaś do terminowego uiszczania Opłat miesięcznych i Opłat jednorazowych na rachunek bankowy Operatora lub do rąk Przedstawiciela Operatora, z uwzględnieniem poniższych postanowień.

2.        Opłaty miesięczne oraz Opłaty jednorazowe należne Operatorowi za określone w Umowie Usługi wskazane są w Umowie oraz Cenniku. Cennik dostępny jest na stronie internetowej Operatora www.satfilm.pl a także w BOA na każde żądanie Abonenta/Użytkownika. Opłaty nie obejmują opłat za posiadanie i używanie odbiornika telewizyjnego lub radiowego, które są pobierane na podstawie obowiązujących przepisów.

3.        Operator zobowiązany jest do powiadomienia Abonenta na piśmie, o każdej proponowanej zmianie w Cenniku, z wyprzedzeniem co najmniej jednego okresu rozliczeniowego przed wprowadzeniem tych zmian w życie, informując jednocześnie Abonenta o przysługującym mu prawie do wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym najpóźniej w ostatnim dniu obowiązywania dotychczasowego Cennika. Nadto Operator zobowiązany jest poinformować Abonenta o tym, że w razie skorzystania z prawa wypowiedzenia umowy Operatorowi nie przysługuje roszczenie odszkodowawcze oraz roszczenia przewidziane w postanowieniach § 14 ust. 7 Regulaminu. Zdanie ostatnie nie ma zastosowania, gdy konieczność wprowadzenia zmiany w Cenniku wynika ze zmiany przepisów prawa

4.        Na żądanie Abonenta, który udostępnił swoje dane: imię i nazwisko, numer PESEL (w przypadku obywatela polskiego) lub nazwę i numer dowodu tożsamości oraz adres korespondencyjny, Operator dostarcza treść każdej proponowanej zmiany w Cenniku drogą elektroniczną na wskazany przez Abonenta w tym celu adres poczty elektronicznej lub za pomocą podobnego środka porozumiewania się na odległość.

5.        Opłaty abonamentowe winny być wnoszone przez Abonenta z góry za dany Okres rozliczeniowy, na podstawie rachunku doręczonego przez Operatora, w terminie wskazanym na rachunku. Opłaty za połączenia telefoniczne wykonane z Numeru Abonenta w danym Okresie rozliczeniowym zostaną ujęte w rachunku za kolejny Okres rozliczeniowy.

6.        Opłaty za czynności jednorazowe wykonane przez Operatora mogą być pobrane przez Przedstawiciela Operatora bezpośrednio po wykonaniu czynności, bądź też zostać ujęte w rachunku za kolejny Okres rozliczeniowy.

7.        Opłata abonamentowa za pierwszy i ostatni Okres rozliczeniowy korzystania z Usługi lub Usługi dodatkowej rozliczana jest proporcjonalnie od czasu jej świadczenia.

8.        Rachunek jest wystawiany łącznie za wszystkie Usługi świadczone Abonentowi na podstawie Umów zawartych z Operatorem, chyba że Abonent wyrazi chęć otrzymywania osobnych rachunków do każdej Umowy. W przypadku wystawiania kilku rachunków ulgi sumują się tylko w ramach jednej Umowy.

9.        Rachunek doręczany jest Abonentowi na adres wskazany w Umowie lub w przypadku złożenia stosownego oświadczenia woli przez Abonenta jest dostępny w E-BOA.

10.     W przypadku niedostarczenia Abonentowi rachunku w terminie, w którym zwykle jest on doręczany Abonent zobowiązany jest zawiadomić o tym niezwłocznie BOA.

11.     Zapłata należności wynikających z rachunku winna nastąpić na konto bankowe Operatora wskazane na rachunku.

12.     Za dzień zapłaty uważa się dzień uznania rachunku bankowego Operatora.

13.     W przypadku opóźnienia z zapłatą należności Operator uprawniony jest do naliczania odsetek ustawowych od wymagalnych a nieuiszczonych należności Abonenta.

14.     Numer rachunku bankowego Operatora wskazany na rachunku jest inny dla każdego Abonenta. Abonent dokonując zapłaty winien posługiwać się oryginalnym, doręczonym przez Operatora blankietem wpłaty. W innym przypadku Abonent ponosi odpowiedzialność za prawidłowe wskazanie numeru rachunku bankowego Operatora, oraz określenie, które należności są płacone i przez kogo. W przypadku braku możliwości przypisania konkretnej wpłaty do Abonenta, wpłata ta zostanie zaksięgowana na specjalne, nieoprocentowane konto księgowe Operatora.

15.     Jeśli Abonent posiada w stosunku do Operatora kilka długów i wskaże przy dokonywaniu płatności, który z tych długów chce zaspokoić, Operator zalicza taką wpłatę na poczet wskazanego przez Abonenta długu. Jeśli Abonent ma kilka długów względem Operatora i dokonując wpłaty nie wskaże, który z długów chce zaspokoić, Operator zaliczy wpłatę na poczet najdawniej wymagalnego długu.§ 8  Zakres Obowiązków  i Odpowiedzialności Abonenta

1.        Abonent/zarejestrowany Użytkownik zobowiązany jest do poinformowania Operatora w terminie 7 dni o wszelkich zmianach dotyczących jego statusu prawnego, zmianie danych, których ujawnienie wymagane jest przy zawarciu Umowy, o utracie przysługującego mu, lub osobie, która udzieliła mu zgody na zawarcie Umowy Tytułu prawnego do Lokalu, lub zmianie innych danych niezbędnych dla świadczenia Usług.

2.        Pod rygorem rozwiązania Umowy przez Operatora w trybie natychmiastowym lub zaprzestania świadczenia Usług w przypadku usług przedpłaconych, po uprzednim wezwaniu Abonenta/Użytkownika do zaprzestania naruszeń i bezskutecznym upływie dodatkowego 14 dniowego terminu, Abonentowi zabrania się podejmowania jakichkolwiek czynności naruszających postanowienia Umowy, Regulaminu bądź obowiązującego prawa, w szczególności:

a)        naruszania lub ingerowania w Urządzenia Sieci Operatora, w Instalację wykonaną przez Operatora oraz Instalację i urządzenia innych Operatorów Sieci,    w tym samowolnego dokonywania zmian, przeróbek, napraw, konserwacji oraz samodzielnego usuwania uszkodzeń;

b)       ingerowania w Urządzenia dostępowe;

c)        umożliwiania dostępu do Usług, Sieci, RPS, Urządzeń Telekomunikacyjnych i Urządzeń dostępowych osobom trzecim lub innym podmiotom w celu uzyskiwania korzyści majątkowych;

d)       zakłócania działania Sieci lub RPS;

e)        podejmowania działań mogących uszkodzić lub zakłócić pracę Sieci lub Instalacji Operatora lub innych Abonentów;

f)        dewastowania lub ingerowania w elementy Sieci oraz inne urządzenia zainstalowane na klatkach schodowych, piwnicach budynków a służących do przekazu i odbioru sygnału z Sieci;

g)       blokowania działania oraz prób włamań do systemów oraz wszelkich innych działań powodujących zakłócenia w pracy Sieci Internet;

h)       rozpowszechniania w Sieci Internet treści niezgodnych z prawem polskim oraz prawem międzynarodowym, w szczególności nielegalnego oprogramowania oraz plików audiowizualnych;

i)        podejmowania działań powodujących ingerowanie lub niszczenie danych innych Abonentów, Sieci internetowej lub RPS;

j)        używania Karty SIM z wykorzystaniem Adaptera, Aparatu telefonicznego, Terminala lub Urządzenia Telekomunikacyjnego kradzionego, bez homologacji lub bez certyfikatu;

k)       używania Adapterów bez zgody Operatora;

l)        kierowania do RPS ruchu telekomunikacyjnego z innych sieci telekomunikacyjnych bez zgody Operatora;

m)      wysyłania niezamówionych informacji handlowych (spam) lub wysyłania w sposób masowy treści marketingowych;

n)       generowania sztucznego ruchu telekomunikacyjnego w RPS, to jest w szczególności ruchu, który nie służy nadawaniu, odbiorowi lub transmisji informacji kierowanych od lub do Abonenta/Użytkownika, bądź którego wyłącznym celem jest uzyskiwanie pewnej puli (liczby lub czasu trwania) połączeń telekomunikacyjnych pomiędzy RPS a innymi sieciami telekomunikacyjnymi;

o)       używania Karty SIM w celu prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na masowym wykonywaniu połączeń telefonicznych do wybranych osób lub grup osób (tzw. „call center”), w szczególności poprzez automatyczną dystrybucję połączeń telefonicznych lub automatyczną, interaktywną obsługę osoby dzwoniącej lub integrację systemu telekomunikacyjnego i informatycznego;

p)       używania Karty SIM w systemach i urządzeniach służących do zautomatyzowanego monitoringu osób, budynków, pojazdów (tzw. rozwiązania telemetryczne);

q)       dokonywania innych czynności niezgodnych z Umową, Regulaminem bądź obowiązującym prawem.

3.        W przypadku stwierdzenia naruszeń lub ingerencji, o których mowa w § 8 pkt.2 Operator zastrzega sobie możliwość zawiadomienia właściwych służb, w trybie przewidzianym prawem, o takich naruszeniach oraz przekazania danych osoby, która dopuściła się takich naruszeń.

4.        W przypadku gdy naruszenia lub ingerencje, bądź awaria Odbiornika, Terminala, Urządzenia Telekomunikacyjnego Abonenta powodują zakłócenia w pracy Sieci lub RPS lub zagrażają prawidłowości świadczenia Usług przez Operatora innym Abonentom/Użytkownikom, Operator uprawniony jest do natychmiastowego wstrzymania Świadczenia Usługi. W takim przypadku Operator powiadomi Abonenta/Użytkownika niezwłocznie o wstrzymaniu świadczenia Usługi oraz o przyczynach tego wstrzymania. Świadczenie Usługi zostanie wznowione po zaniechaniu naruszeń lub usunięciu awarii Odbiornika, Terminala, Urządzenia Telekomunikacyjnego, Sieci lub RPS.

5.        Operator ma prawo do zablokowania możliwości inicjowania usług przez Abonenta lub zaprzestania świadczenia Usług (w szczególności usługi Roamingu) lub zawieszenia świadczenia wszelkich Usług, jeśli Abonent odmówił wpłaty Zaliczki o której mowa w § 3 ust. 9, bądź nie dotrzymał ustalonego terminu wpłaty Zaliczki.

6.        Abonent/Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody, które wyrządził Operatorowi i innym Abonentom/Użytkownikom naruszając postanowienia niniejszego Regulaminu lub Umowy, bądź obowiązującego prawa.

7.        Operator uprawniony jest do żądania naprawienia szkody przez Abonenta/Użytkownika poprzez zapłatę kary umownej określonej w Umowie dla wyraźnie wskazanych przypadków niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Abonenta/Użytkownika zaś, jeśli kara umowna nie została w Umowie przewidziana – do żądania naprawienia szkody na zasadach ogólnych.§ 9  Zakres obowiązków Operatora

1.        Obowiązkiem Operatora jest utrzymanie Sieci w stanie zapewniającym świadczenie Usług zgodnie z zawartą Umową, niniejszym Regulaminem oraz                              z obowiązującymi normami.

2.        Operator zobowiązany jest do zapewnienia Abonentom nieodpłatnego serwisu technicznego, na zasadach określonych w § 10.

3.        Operator zobowiązany jest informować wszystkich Abonentów, z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem, o wszelkich zmianach, przerwach pracy Sieci, Przerwach Technicznych, pracach modernizacyjnych i konserwacyjnych. Informacja taka przekazana zostanie za pośrednictwem komunikatów emitowanych w kanale informacyjnym i / lub na stronie internetowej www.satfilm.pl.

4.        Operator zobowiązany jest do powiadomienia Abonenta na piśmie, o każdej zmianie warunków Umowy, w tym określonych w Regulaminie z wyprzedzeniem,           co najmniej jednego Okresu rozliczeniowego przed wejściem tych zmian w życie, informując jednocześnie Abonenta o przysługującym mu prawie do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym najpóźniej w ostatnim dniu obowiązywania dotychczasowej Umowy bądź Regulaminu. Nadto Operator zobowiązany jest poinformować Abonenta o tym, że w razie skorzystania z prawa wypowiedzenia umowy, Operatorowi nie przysługuje roszczenie odszkodowawcze oraz roszczenia przewidziane w postanowieniach § 14 ust. 7 Regulaminu. Zdanie ostatnie nie ma zastosowania, gdy konieczność wprowadzenia zmiany w Regulaminie wynika           ze zmiany przepisów prawa, w tym również usunięcia niedozwolonych postanowień umownych.

5.        Na żądanie Abonenta, który udostępnił swoje imię i nazwisko, numer PESEL (w przypadku obywatela polskiego) lub nazwę i numer dowodu tożsamości oraz adres korespondencyjny, Operator dostarcza treść każdej proponowanej zmiany warunków Umowy, w tym określonych w Regulaminie, drogą elektroniczną na wskazany przez Abonenta w tym celu adres poczty elektronicznej lub za pomocą podobnego środka porozumiewania się na odległość.

6.        Za zgodą Abonenta udzieloną na piśmie Operator uprawniony jest do dokonywania doręczeń korespondencji kierowanej do Abonenta,  w szczególności komunikatów, zawiadomień, informacji o wystawieniu E-faktury, wezwań do zapłaty, na wskazany przez Abonenta adres poczty elektronicznej.§ 10  Serwis techniczny

1.        Abonent może zgłosić Awarię świadczonych przez Operatora Usług. Awarię należy zgłosić w BOA osobiście, telefonicznie, w godzinach pracy Biura, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub E-BOA.

2.        Zgłoszenie powinno zawierać: adres zawierający nazwę ulicy, numer posesji, numer bloku (jeśli ma zastosowanie), numer mieszkania (jeśli ma zastosowanie), numer telefonu kontaktowego oraz krótką charakterystykę usterki.

3.        Działania zmierzające do usunięcia Awarii będą podejmowane nie później niż w ciągu 36 godzin przypadających w Dni robocze.

4.        Operator zapewnia serwis techniczny w godz. od 8.30 do 20.30 w Dni robocze.

5.        Obsługa serwisowa świadczona jest przez Operatora bezpłatnie z tym zastrzeżeniem, że Abonent zobowiązany jest pokryć koszt obsługi serwisowej, w tym koszty dojazdu serwisu do Lokalu Abonenta w przypadku nieuzasadnionego wezwania serwisu. Za nieuzasadnione wezwanie serwisu przyjmuje się przypadki, gdy zgłoszona Awaria wynika z:

a)        przyczyn dotyczących wad lub uszkodzeń Odbiornika, Terminala, Aparatu telefonicznego lub Urządzenia Telekomunikacyjnego Abonenta;

b)       winy lub rażącego niedbalstwa Abonenta;

c)        postępowania Abonenta niezgodnego z  instrukcją obsługi Urządzenia dostępowego.§ 11 Odpowiedzialność Operatora

1.        W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Operatora Abonentowi przysługuje prawo zwrotu Opłaty miesięcznej obliczonej proporcjonalnie do ilości dni, w których Usługi nie były świadczone lub były świadczone nienależycie. Operator uprawniony jest do zaliczenia należnego Abonentowi zwrotu Opłaty miesięcznej na zaległe należności Abonenta wobec Operatora. W przypadku braku zaległych należności Abonenta wobec Operatora, należny Abonentowi zwrot nadpłaty zgodnie z  dyspozycją Abonenta zostanie zaliczony na poczet przyszłych należności lub wypłacony Abonentowi, w terminie 14 dni od dnia wskazania przez Abonenta sposobu wypłaty.

2.        Poza zwrotem części Opłaty miesięcznej w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Operatora, na skutek okoliczności, za które Operator ponosi odpowiedzialność Operator zobowiązany jest do zapłaty Abonentowi kary umownej w wysokości 1/30 Opłaty miesięcznej za każdy dzień, w którym Abonent nie otrzymywał sygnału z Sieci. Kara umowna zostanie zgodnie z  dyspozycją Abonenta zaliczona na poczet zaległych lub przyszłych należności lub wypłacona Abonentowi, w terminie 14 dni od dnia pozytywnego rozpatrzenia reklamacji Abonenta i wskazania przez Abonenta sposobu wypłaty.

3.        Operator nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy, jeśli nastąpiło ono na skutek przyczyn, za które Operator nie ponosi odpowiedzialności, a w szczególności:

a)        za stan techniczny Odbiornika, Terminala, Aparatu telefonicznego i Urządzenia Telekomunikacyjnego Abonenta;

b)       za szkody wyrządzone przez Abonenta w Sieci lub Instalacji;

c)        za przerwy i zakłócenia spowodowane Siłą Wyższą, lub innymi  niezależnymi od Operatora  okolicznościami, którym Operator nie mógł zapobiec mimo zachowania należytej staranności, w szczególności działaniem lub zaniechaniem osób trzecich, za wyjątkiem tych, przy pomocy których Operator świadczy Usługi;

d)       za formę i treść reemitowanych programów telewizyjnych i radiowych;

e)        za zaprzestanie nadawania programów przez nadawców;

f)        za formę i treści rozpowszechniane przez użytkowników w sieci Internet;

g)       za utratę danych lub blokadę Usług internetowych oraz Usług internetowych mobilnych będące następstwem rozprzestrzeniania wirusa komputerowego;

h)       za następstwa udostępniania osobom trzecim Loginu, Hasła, Karty SIM, Kodu PIN i/lub Kodu PUK;

i)        za utratę Limitu transferu danych lub minut wliczonych w Opłatę abonamentową, pozostałych do wykorzystania w wyniku kradzieży, zniszczenia, uszkodzenia, zgubienia Karty SIM lub Urządzenia Telekomunikacyjnego.§12 Reklamacje

1.        Abonent/Użytkownik może składać reklamacje z tytułu niewłaściwego lub nienależytego wykonania Usług pisemnie, drogą elektroniczną, za pomocą E-BOA, telefonicznie lub ustnie do protokołu w BOA.

2.        W przypadku złożenia reklamacji pisemnie lub ustnie do protokołu upoważniona osoba reprezentująca Operatora przyjmująca reklamację jest obowiązana niezwłocznie potwierdzić jej przyjęcie w formie pisemnej.

3.        W przypadku złożenia reklamacji pisemnie, telefonicznie, drogą elektroniczną lub za pomocą E-BOA, Operator jest obowiązany w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji do potwierdzenia jej przyjęcia w formie pisemnej z podaniem nazwy, adresu oraz numeru telefonu, chyba, że udzielono odpowiedzi na reklamację w terminie do 14 dni od dnia jej złożenia.

4.        Reklamacja może być złożona w terminie 12 miesięcy od ostatniego dnia Okresu rozliczeniowego, w którym zakończyła się przerwa w świadczeniu Usług, lub od dnia, w którym Usługa została nienależycie wykonana lub miała być wykonana, lub od dnia doręczenia faktury zawierającej nieprawidłowe obliczenie należności z tytułu świadczenia Usług.

5.        Osoba dokonująca zgłoszenia reklamacji powinna w niej zawrzeć:

a)      imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby Abonenta/Użytkownika;

b)     określenie przedmiotu reklamacji oraz reklamowanego okresu;

c)      przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację;

d)     przydzielony reklamującemu numer, którego dotyczy reklamacja, numer ewidencyjny nadany reklamującemu przez Operatora lub adres miejsca zakończenia Sieci;

e)      datę złożenia wniosku o zawarcie Umowy - w przypadku reklamacji, która dotyczy niedotrzymania z winy Operatora wyznaczonego terminu zawarcia Umowy;

f)      datę zawarcia Umowy i określony w niej termin rozpoczęcia świadczenia Usług - w przypadku reklamacji, dotyczącej terminu rozpoczęcia świadczenia Usług;

g)     wysokość kwoty odszkodowania lub innej należności - w przypadku, gdy reklamujący żąda ich wypłaty;

h)     numer konta bankowego lub adres właściwy do wypłaty odszkodowania lub innej należności albo wniosek o ich zaliczenie na poczet przyszłych płatności;

i)      podpis reklamującego - w przypadku reklamacji złożonej w formie pisemnej.

6.        W przypadku, gdy reklamacja złożona pisemnie, ustnie do protokołu lub telefonicznie nie spełnia warunków określonych w ust. 5, upoważniona osoba reprezentująca Operatora przyjmująca reklamację jest obowiązana do niezwłocznego poinformowania reklamującego o konieczności jej uzupełnienia.

7.        W przypadku, gdy złożona reklamacja nie spełnia warunków określonych w ust. 5 Operator, o ile uzna, że jest to konieczne do prawidłowego rozpatrzenia reklamacji, niezwłocznie wzywa reklamującego do jej uzupełnienia, określając termin, nie krótszy niż 7 dni, i zakres tego uzupełnienia, z pouczeniem, że nieuzupełnienie reklamacji w określonym terminie spowoduje pozostawienie reklamacji bez rozpoznania. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu reklamację pozostawia się bez rozpoznania.

8.        Złożenie reklamacji nie zwalnia z obowiązku uiszczania nieobjętych reklamacją Opłat za korzystanie z Usług.

9.        Operator przy załatwianiu reklamacji obowiązany jest rozpatrzyć wyczerpująco wszelkie okoliczności, a w szczególności:

a)        dokumenty i inne dowody przedstawione przez osobę reklamującą lub będące w posiadaniu Operatora;

b)       wyniki postępowania wyjaśniającego, przeprowadzonego przez właściwe służby techniczne Operatora;

c)        badania techniczne i obserwacje urządzeń, w sposób przewidziany dla danego rodzaju Usług.

10.     Operator w terminie 30 dni od złożenia reklamacji  udziela w formie pisemnej odpowiedzi na reklamację. Odpowiedź na reklamację powinna zawierać:

a)        nazwę jednostki Operatora rozpatrującej reklamację;

b)       powołanie podstawy prawnej;

c)        rozstrzygnięcie o uznaniu lub odmowie uznania reklamacji;

d)       w przypadku przyznania odszkodowania - określenie wysokości kwoty i terminu jego wypłaty;

e)        w przypadku zwrotu innej należności - określenie wysokości kwoty i terminu jej zwrotu;

f)        pouczenie o wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego i prawie dochodzenia roszczeń w postępowaniu sądowym, a dodatkowo, w przypadku, gdy reklamującym jest konsument, o prawie dochodzenia roszczeń w postępowaniach, o których mowa w art. 109 i 110 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. -     Prawo telekomunikacyjne;

g)       podpis upoważnionego pracownika reprezentującego Operatora, z podaniem zajmowanego przez niego stanowiska.

11.     W przypadku odmowy uznania reklamacji w całości lub części odpowiedź na reklamację powinna:

a)        dodatkowo zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne;

b)       zostać doręczona reklamującemu przesyłką poleconą.

12.     W przypadku, kiedy przedmiotem reklamacji jest niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usługi lub nieprawidłowe obliczenie należności z tytułu świadczonej Usługi, wraz z wniesieniem reklamacji obowiązek zapłaty kwestionowanej kwoty zostaje zawieszony do czasu rozpatrzenia reklamacji.

13.     W przypadku negatywnego rozpatrzenia reklamacji, kwestionowana kwota powinna być zapłacona w terminie 14 dni od daty doręczenia Abonentowi/Użytkownikowi odpowiedzi na reklamację.

14.      Abonent/Użytkownik ma prawo:

a)      złożyć odwołanie od odpowiedzi Operatora na złożoną reklamację w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty otrzymania odpowiedzi lub

b)     skierować sprawę na drogę postępowania przed sądem powszechnym lub w przypadku, gdy reklamujący jest osobą fizyczną, która zawarła Umowę w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, ma ona prawo dochodzenia roszczeń w postępowaniu mediacyjnym lub przed sądem polubownym.§ 13 Zmiana Umowy

1.      Abonent, który nie zalega z żadnymi Opłatami na rzecz Operatora może dokonać zmiany wybranego Pakietu świadczonych Usług. Zmiana wymaga podpisania Aneksu do Umowy. Usługa według zmienionego Pakietu będzie świadczona najpóźniej począwszy od  pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym podpisany został Aneks do Umowy. Abonent po dokonaniu zmiany będzie płacić Opłaty miesięczne stosownie do wybranego Pakietu, zgodnie z obowiązującym Cennikiem. Zmiana Pakietu nie zmienia innych warunków Umowy, w szczególności czasu, na jaki Umowa została zawarta chyba, że co innego wynika z Umowy.

2.      W przypadku gdy Abonent poza obecnie świadczoną Usługą dokonuje wyrobu Oferty dodatkowej, innej Usługi, Umowa na nową Usługę może zostać zawarta bądź poprzez Aneks do Umowy dotychczasowej, bądź poprzez zawarcie nowej/kolejnej Umowy.

3.      Operator może umożliwić Abonentowi zmianę warunków Umowy zawartej na piśmie w zakresie:

a)        rodzaju świadczonych usług;

b)        okresu, na jaki została zawarta Umowa;

c)        Pakietu Usług;

d)        sposobu składania zamówień na Pakiety i dodatkowe opcje Usług;

e)        zakresu świadczonych Usług;

za pomocą środków porozumiewania się na odległość, w szczególności telefonicznie lub za pośrednictwem E-BOA.

4.      W przypadku wskazanym w ust. 3 Operator obowiązany jest utrwalić oświadczenie Abonenta o zmianie warunków Umowy złożone za pomocą środków porozumiewania się na odległość i przechowywać je przez okres 12 miesięcy. Jednocześnie Operator obowiązany jest do potwierdzenia Abonentowi faktu złożenia oświadczenia o zmianie warunków umowy oraz jego zakresu i terminu wprowadzenia zmian, w formie pisemnej, w terminie ustalonym z Abonentem, ale nie później niż w ciągu jednego miesiąca od dnia zlecenia zmiany. Abonentowi przysługuje prawo odstąpienia od dokonanej zmiany warunków umowy, bez podania przyczyn, poprzez złożenie stosownego oświadczenia w formie pisemnej w terminie 10 dni od dnia otrzymania pisemnego potwierdzenia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Abonent nie jest uprawniony do odstąpienia od dokonanej zmiany, jeśli Operator, za zgodą Abonenta, rozpoczął świadczenie Usług zgodnie ze zmienionymi warunkami Umowy.

5.      Na żądanie Abonenta, któremu Operator umożliwił zmianę warunków Umowy za pomocą środków porozumiewania się na odległość, Operator dostarcza treść każdej proponowanej zmiany warunków Umowy dokonanej za pomocą środków porozumiewania się na odległość, drogą elektroniczną na wskazany przez Abonenta w tym celu adres poczty elektronicznej lub za pomocą podobnego środka porozumiewania się na odległość.§14 Rozwiązanie Umowy

1.        Umowa na czas określony  ulega rozwiązaniu z chwilą upływu okresu,  na jaki została zawarta, pod warunkiem złożenia przez Abonenta oświadczenia o braku woli przedłużenia trwania Umowy, o którym mowa w § 3 ust. 12.

2.        Każda ze Stron może wypowiedzieć Umowę w każdym czasie, z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec Okresu rozliczeniowego następującego po Okresie Rozliczeniowym, w którym Operator otrzymał oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy. W okresie wypowiedzenia, Usługi świadczone są na zasadach określonych w Umowie.

3.        Wypowiedzenie lub rozwiązanie Umowy ze skutkiem natychmiastowym musi nastąpić na piśmie. Dniem złożenia oświadczenia jest dzień doręczenia drugiej Stronie oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy.

4.        Każda ze Stron ma prawo rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym, bez zachowania okresu wypowiedzenia, w następujących przypadkach:

a)        Abonent:

1)        nierozpoczęcia świadczenia przez Operatora Usług w terminie 30 dni od dnia wskazanego w Umowie, jako dzień rozpoczęcia świadczenia Usług;

2)        w przypadku nieświadczenia lub nienależytego świadczenia Usług przez Operatora przez okres kolejnych 30 dni;

3)        jeśli świadczenie Usług określonych w Umowie nie będzie możliwe ze względów technicznych lub Abonent nie zaakceptuje kosztów wykonania Instalacji;

4)        w razie zmiany przez Operatora postanowień niniejszego Regulaminu lub zmiany Cennika innej niż wynikającej ze zmiany przepisów lub usunięcia niedozwolonych postanowień umownych;

5)        w razie utraty Tytułu prawnego do Lokalu lub cofnięcia zgody udzielonej przez osobę, której przysługuje Tytuł prawny do Lokalu;

6)        w razie wszczęcia wobec Operatora lub Abonenta postępowania likwidacyjnego lub upadłościowego;

7)        w razie niewywiązania się przez Operatora z istotnych postanowień Umowy oraz niniejszego Regulaminu, mimo uprzedniego wezwania Operatora do należytego wykonania Umowy i wyznaczenia mu dodatkowego 14 dniowego terminu na usunięcie naruszeń;

b)       Operator:

1)        w razie opóźnienia Abonenta z zapłatą należności, za co najmniej 2 pełne Okresy rozliczeniowe, po uprzednim wezwaniu Abonenta do zapłaty            i bezskutecznym upływie udzielonego mu dodatkowego 14 dniowego terminu;

2)        w razie naruszenia przez Abonenta postanowień § 8 ust. 2 niniejszego Regulaminu, bądź innych istotnych postanowień Umowy lub Regulaminu,      po uprzednim wezwaniu Abonenta do zaniechania naruszeń i usunięcia ich skutków i bezskutecznym upływie udzielonego mu dodatkowego 14 dniowego terminu;

3)        w razie utraty Tytułu prawnego do Lokalu przez Abonenta lub cofnięcia zgody udzielonej przez osobę, której przysługuje Tytuł prawny do Lokalu;

4)        jeśli świadczenie Usług określonych w Umowie nie będzie możliwe ze względów technicznych lub Abonent nie zaakceptuje kosztów wykonania Instalacji;

5)        w razie wszczęcia wobec Abonenta lub Operatora postępowania likwidacyjnego lub upadłościowego;

6)        w razie niewystąpienia przez Abonenta o wydanie nowej Karty SIM w miejsce Karty utraconej, lub Karty do której Kody PIN lub PUK zostały ujawnione osobom trzecim w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia przez Abonenta faktu utraty Karty SIM lub ujawnienia Kodów.

5.        Umowa ulega automatycznemu rozwiązaniu w przypadku:

a)        powzięcia przez Operatora wiadomości o śmierci Abonenta;

b)       ustania bytu prawnego Abonenta niebędącego osobą fizyczną chyba, że ustanie bytu prawnego Abonenta wiąże się z przejęciem jego praw i obowiązków przez następcę prawnego, który przejmuje Abonenta lub powstaje w wyniku jego podziału w trybie określonym w tytule IV ustawy – Kodeks spółek handlowych.

6.        Z dniem rozwiązania Umowy Operator:

a)      zaprzestaje świadczenia Usługi;

b)     z zastrzeżeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa – ma prawo do usunięcia wszelkich danych i informacji dotyczących Abonenta uzyskanych w związku ze świadczeniem Usługi;

c)      uprawniony jest do żądania zwrotu Urządzenia dostępowego;

d)     uprawniony jest do dokonania demontażu Instalacji w Lokalu.

7.        W przypadku wypowiedzenia przez Abonenta, lub rozwiązania ze skutkiem natychmiastowym z przyczyn leżących po stronie Abonenta Umowy zawartej na czas określony, na podstawie której Operator świadczył Abonentowi usługi po cenach promocyjnych, Operator ma prawo dochodzić od Abonenta opłaty dodatkowej,          w wysokości wszystkich zniżek uzyskanych przez niego w okresie obowiązywania Umowy na podstawie takiej promocji, pomniejszonych o proporcjonalną wartość zniżek za okres od dnia zawarcia Umowy do dnia jej rozwiązania.

8.        W przypadku wypowiedzenia przez Abonenta, lub rozwiązania ze skutkiem natychmiastowym z przyczyn leżących po stronie Abonenta Umowy, na podstawie której Operator przeniósł na Abonenta własność Urządzenia dostępowego/Urządzenia Telekomunikacyjnego w zamian za zapłatę ceny w ratach określonych w Umowie, cała pozostała do zapłaty cena staje się natychmiast wymagalna i winna zostać zapłacona Operatorowi w terminie 7 dni od dnia rozwiązania Umowy.§15. Postanowienia Szczegółowe dotyczące usług telewizji kablowej

1.        Zmiana częstotliwości nadawania programu nie stanowi zmiany Umowy. O takiej zmianie Operator powiadomi Abonenta, co najmniej 14 dni wcześniej wraz               z dokumentem miesięcznej Opłaty, na kanale informacyjnym lub / i stronie internetowej Operatora.

2.        Abonent może zlecić Operatorowi czynność polegającą na dostrojeniu kanałów telewizyjnych i / lub radiowych w Odbiorniku, w zamian za zapłatę Opłaty jednorazowej wskazanej w Cenniku.§ 16. Postanowienia szczegółowe dotyczące usług Internetowych

1.      Uruchomienie połączenia z Siecią w dwóch lub więcej Terminalach (modem jako router), wymaga podpisania aneksu do Umowy oraz uiszczenia opłat w wysokości określonej w Cenniku. Istnieje możliwość podłączenia 32 Terminali w obrębie tego samego Lokalu.§ 17. Postanowienia szczegółowe dotyczące usług ruchomych

1.        Abonent/zarejestrowany Użytkownik zobowiązany jest do chronienia Karty SIM przed kradzieżą, zniszczeniem, uszkodzeniem, zgubieniem lub utratą w inny sposób. Abonent/zarejestrowany Użytkownik ponosi odpowiedzialność za skutki użycia utraconej Karty SIM, powstałe przed zgłoszeniem Operatorowi faktu jej utraty. W przypadku gdy na utraconej Karcie SIM pozostał Limit transferu danych Limit ten przepada.

2.        Abonent/zarejestrowany Użytkownik zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy Kodu PIN oraz Kodu PUK. Abonent/zarejestrowany Użytkownik ponosi odpowiedzialność za powstałe przed zgłoszeniem Operatorowi wejścia w posiadanie Kodów przez osobę trzecią następstwa wykorzystania przez osobę trzecią Kodu PIN lub PUK, chyba że weszła ona w posiadania Kodów z przyczyn leżących po stronie Operatora.

3.        Abonent/zarejestrowany Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie po stwierdzeniu utraty Karty SIM lub uzyskania wiedzy o Kodzie PIN lub PUK przez osobę trzecią, do zawiadomienia Operatora o tym fakcie telefonicznie lub w BOA, w celu umożliwienia Operatorowi zablokowania karty SIM. Operator po uzyskaniu informacji od Abonenta/zarejestrowanego Użytkownika niezwłocznie dokona blokady Karty SIM w sposób uniemożliwiający korzystanie z usług świadczonych przez Operatora. Od momentu powiadomienia Operatora odpowiedzialność za następstwa użycia utraconej Karty SIM lub użycia kodów PIN i PUK ponosi Operator.

4.        Wydanie nowej Karty SIM w miejsce Karty zgubionej, lub której Kody PIN lub PUK zostały ujawnione następuje na wniosek Abonenta/zarejestrowanego Użytkownika, który winien zostać zgłoszony w terminie 30 dni od zawiadomienia Operatora o utracie Karty SIM lub ujawnieniu Kodów PIN lub PUK. Brak wniosku Abonenta/zarejstrowanego Użytkownika w tym terminie jest podstawą do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym, na podstawie § 14 ust. 4 b) pkt 6 Regulaminu.

5.        Wydanie nowej Karty SIM następuje na koszt Abonenta/zarejestrowanego Użytkownika, chyba że utrata Karty SIM lub ujawnienie Kodów nastąpiło z przyczyn leżących po stronie Operatora.

6.        Karta SIM zablokowana zgodnie z procedurą określoną w niniejszym postanowieniu zostaje unieważniona po upływie 30 dni. Nie można przywrócić ważności karcie unieważnionej.

7.        W przypadku gdy wybrany przez Abonenta Pakiet Usług internetu mobilnego (Pakiet Internetowy) przewiduje Limit transferu danych w okresie 30-tu dni od Aktywacji Pakietu, to jego wykorzystanie przed 30-to dniowym okresem zakończenia Pakietu Internetowego spowoduje zawieszenie świadczenia Usługi. Usługa będzie świadczona ponownie począwszy od pierwszego dnia kolejnej Aktywacji Pakietu Internetowego. W przypadku gdyby Abonent chciał otrzymywać Usługi internetu mobilnego w okresie, w którym wyczerpany został Limit transferu danych, wówczas konieczny jest zakup Pakietu Uzupełniającego.

8.        W przypadku gdy Usługi telefonii mobilnej świadczone są z określonym Limitem połączeń, Operator zaprzestaje świadczenie Usługi z chwilą wyczerpania Limitu. Rozpoczęcie świadczenia Usługi nastąpi po zakupie i uruchomieniu Telekodu.

9.        Dla Usług telefonii mobilnej odpowiednie zastosowanie mają postanowienia § 18 ust. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 Regulaminu. Dotyczą one Abonentów i zarejestrowanych Użytkowników.

10.     Jakość Usług telefonii mobilnej w Roamingu może być inna niż w sieci macierzystej i nie zależy od Operatora. Ze względu na specyfikację rozliczeń międzynarodowych Operator zastrzega sobie prawo obciążenia rachunku Abonenta za połączenia w Roamingu w późniejszym Okresie rozliczeniowym. Ze względów technicznych w Roamingu nie są dostępne: MMS, transmisja danych, Usługi internetowe mobilne.

11.     W sytuacji, w których Abonent/Użytkownik wielokrotnie wprowadzi niepoprawny Kod PIN lub Kod PUK, Operator uprawniony jest do tymczasowego lub trwałego zablokowania dostępu do Usług ruchomych lub danych na Karcie SIM. Abonent/Użytkownik ponosi odpowiedzialność za zablokowanie dostępu do Usług ruchomych lub danych na Karcie SIM, chyba że nastąpiło ono w wyniku wprowadzenia niepoprawnych informacji dostarczonych Abonentowi/Użytkownikowi przez Operatora.

12.     W przypadku usług przedpłaconych Umowa zostaje zawarta z Użytkownikiem, który nabędzie Kartę SIM.

13.     W celu dokonania rejestracji i otrzymywania przez Użytkownika informacji i zawiadomień określonych przepisami prawa, w tym w szczególności otrzymywania podstawowych lub szczegółowych wykazów usług wykonanych przez Operatora na rzecz Użytkownika, a także otrzymywania na piśmie lub drogą elektroniczną informacji dotyczących treści proponowanych zmian w Regulaminie lub Cenniku, Użytkownik ma możliwość dostarczenia prawidłowo wypełnionego formularza rejestracyjnego do BOA lub dostarczenia go w inny sposób określony przez Operatora, umożliwiający weryfikację danych Użytkownika. Za prawidłowo wypełniony formularz rejestracyjny uważa się formularz, w którym wszystkie wymagane pola zostaną wypełnione prawdziwymi danymi. Operator zastrzega sobie możliwość weryfikacji danych zawartych w formularzu rejestracyjnym.

14.     W przypadkach, gdy dla skorzystania przez Użytkownika z uprawnień określonych w Regulaminie lub w przepisach prawa, a także z niektórych usług świadczonych przez Operatora, niezbędne będzie ustalenie przez Operatora tożsamości Użytkownika albo prawa Użytkownika do posługiwania się Kartą SIM lub określonym numerem telefonicznym, Operator zastrzega możliwość uzależnienia skorzystania przez Użytkownika z niektórych usług, uprawnień lub funkcjonalności od uprzedniej rejestracji Użytkownika.

15.     Podczas uzyskiwania połączeń w sieciach telekomunikacyjnych innych operatorów jakość świadczonych usług, zasady dotyczące przetwarzania danych Abonenta/Użytkownika, a także zasady rozliczeń mogą być inne niż w RPS.

16.     Operator nie gwarantuje przepustowości transmisji danych oraz ich bezpieczeństwa w przypadku kiedy dane te opuszczają infrastrukturę RPS.

17.     W przypadku Abonentów, którzy korzystają z Usług Operatora przez okres jednego roku i nie zalegają z opłatami, Operator zastrzega sobie prawo do odmówienia podpisania następnych Umów na świadczenie Usług ruchomych, w przypadku gdy liczba aktywnych Kart SIM dla jednego Abonenta w wyniku podpisania Umowy jest większa niź pięć. W przypadku Abonentów, którzy nie korzystali lub korzystali przez okres krótszy niż jeden rok z Usług Operatora, Operator zastrzega sobie prawo do odmówienia podpisania następnych Umów na świadczenie Usług ruchomych, w przypadku gdy liczba aktywnych Kart SIM dla jednego Abonenta w wyniku podpisania Umowy jest większa niż dwie.

18.     Operator zwraca uwagę, iż niektóre Aparaty telefoniczne zawierają aplikacje, które mogą m.in.:

a)         uruchamiać automatyczny transfer danych poprzez funkcje łączenia się Aparatu telefonicznego z Internetem z wykorzystaniem transmisji danych,

b)        inicjować połączenia o podwyższonej opłacie,

c)         w sposób automatyczny przesyłać do producentów tych aparatów dane osobowe Abonenta/Użytkownika,

d)        powodować przesyłanie do Abonenta/Użytkownika informacji handlowych drogą elektroniczną,

e)         przekazywać do osób trzecich zgody Abonentów/Użytkowników na przetwarzanie danych osobowych i otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną.

Wyłącznie odpowiedzialnym za zamierzone skutki działania aplikacji, o których mowa powyżej jest producent takiego Aparatu telefonicznego. Operator zachęca więc do szczegółowego zapoznania się z treścią Instrukcji obsługi nabywanego Aparatu telefonicznego, a w szczególności z warunkami korzystania oraz regulaminami serwisów internetowych producentów Aparatów telefonicznych.

19.     Operator informuje również, że Aparaty telefoniczne z wbudowanym systemem operacyjnym takim jak Apple Iphone OS, Android, Bada, Symbian, Windows Phone mogą łączyć się z Internetem w celu pobrania danych, aktualizacji bazy danych, dokonywania aktualizacji i synchronizacji. Opłaty naliczane są zgodnie z Cennikiem. W przypadku korzystania z usług telekomunikacyjnych za granicą w ramach Roamingu, konsekwencją automatycznej wymiany danych jest konieczność ponoszenia dodatkowo opłat za transmisję danych w sieci operatora zagranicznego, zgodnie z aktualnym Cennikiem.

20.     Połączenia rozliczane w ramach Roamingu, przekazywania połączeń, połączeń z numerami specjalnymi w szczególności dostępu do serwisów rozrywkowych i informacyjnych, połączeń i SMS Premium, połączeń międzynarodowych, przesyłania faksów i danych, połączeń z siecią Internet oraz WAP są rozliczane niezależnie od liczby minut/sms wliczonych w Opłatę abonamentową i są rozliczane zgodnie z aktualnym Cennikiem.§ 18. Postanowienia szczegółowe dotyczące Usług telefonii stacjonarnej

1.        Operator udostępnia Abonentowi, który wcześniej dokonał pisemnego zamówienia - po cenie uwzględniającej koszty, aktualny spis swoich Abonentów posiadających przydzielone numery z obszaru strefy numeracyjnej, w której znajduje się Zakończenie sieci Abonenta, nie rzadziej niż raz na 2 lata. Abonent, który dokonał zamówienia spisu jest zobowiązany do jego odbioru. Operator informuje Abonentów o przewidywanym terminie wydania spisu w kanale informacyjnym i / lub na stronie internetowej www.satfilm.pl oraz w BOA.

2.        Operator świadczy Abonentowi usługę informacji o numerach telefonicznych obejmującą, co najmniej jego Abonentów, którzy udostępnili swoje dane. Usługa ta świadczona jest poprzez Biuro Numerów Telekomunikacji Polskiej S.A..

3.        Operator zapewnia Abonentowi  możliwość uzyskania połączenia z konsultantem dostawcy usług.

4.        Abonent może żądać zmiany przydzielonego Numeru, jeżeli wykaże, że korzystanie z przydzielonego Numeru jest uciążliwe.

5.        W przypadku zmiany miejsca zamieszkania, siedziby lub miejsca wykonywania działalności, Abonent może żądać przeniesienia przydzielonego Numeru w ramach istniejącej sieci Operatora.

6.         Abonent może żądać od Operatora przy zmianie dostawcy usług telefonii przeniesienia przydzielonego Numeru do sieci tego dostawcy usług istniejącej na tym samym obszarze geograficznym. Abonent, żądając przeniesienia przydzielonego numeru może rozwiązać Umowę z Operatorem bez zachowania terminów wypowiedzenia określonych w Umowie. W takim przypadku Abonent jest obowiązany do uiszczenia Operatorowi opłaty w wysokości nieprzekraczającej Opłaty miesięcznej za okres wypowiedzenia, nie wyższej jednak niż Opłata abonamentowa za jeden Okres rozliczeniowy, powiększonej o roszczenie związane z ulgą przyznaną Abonentowi obliczoną proporcjonalnie do czasu pozostającego do zakończenia trwania umowy.

7.        Operator jest obowiązany zapewnić Abonentowi bezpłatne połączenia z numerami alarmowymi oraz zapewnić kierowanie połączeń do numeru alarmowego "112" do centrum powiadamiania ratunkowego oraz połączeń do innych numerów alarmowych do właściwych terytorialnie jednostek służb ustawowo powołanych do niesienia pomocy.

8.        Operator dostarcza Abonentowi nieodpłatnie z każdą fakturą podstawowy wykaz wykonanych Usług telefonii zawierający informację o zrealizowanych płatnych połączeniach z podaniem, dla każdego typu połączeń, liczby jednostek rozliczeniowych odpowiadającej wartości zrealizowanych przez Abonenta połączeń.

9.        Na żądanie Abonenta, Operator dostarcza szczegółowy wykaz wykonanych usług telekomunikacyjnych, za który może być pobierana opłata w wysokości określonej    w Cenniku. Szczegółowy wykaz wykonanych Usług telefonii powinien zawierać informacje o zrealizowanych płatnych połączeniach, z podaniem, dla każdego połączenia: numeru wywoływanego, daty oraz godziny rozpoczęcia połączenia, czasu jego trwania oraz wysokości opłaty za połączenie z wyszczególnieniem ceny brutto i netto. Operator dostarcza szczegółowy wykaz wykonanych Usług telefonii wraz z fakturą wystawioną za Okres rozliczeniowy, którego dotyczy ten wykaz począwszy od odpowiednio bieżącego Okresu rozliczeniowego albo miesiąca, w którym Abonent złożył pisemne żądanie, do końca Okresu rozliczeniowego albo miesiąca w czasie, którego upływa uzgodniony z Abonentem termin zaprzestania dostarczania tego wykazu.

10.     Na żądanie Abonenta Operator dostarcza szczegółowy wykaz wykonanych Usług telefonii obejmujący okresy rozliczeniowe poprzedzające nie więcej niż 12 miesięcy, w którym Abonent złożył żądanie. Szczegółowy wykaz wykonanych Usług telefonii Operator dostarcza w terminie 14 dni od dnia złożenia żądania przez Abonenta.

11.     Umowa może przewidywać sprzedaż Abonentowi Aparatu telefonicznego po cenie promocyjnej. W takim przypadku Aparat telefoniczny objęty jest gwarancją, której treść wynika z zapisów zawartych w karcie gwarancyjnej wydawanej Abonentowi w chwili wydawania Aparatu telefonicznego.

12.     Na żądanie Abonenta, po przekroczeniu progu kwotowego dla jednego Numeru abonenckiego, który według wyboru Abonenta wynosi 35, 100 lub 200 zł, Operator poinformuje Abonenta o fakcie jego przekroczenia i/lub zablokuje na żadanie Abonenta możliwość wykonywania połączeń na numery usług o podwyższonej opłacie i odbierania połączeń z takich numerów, chyba że nie będą powodowały obowiązku zapłaty po stronie Abonenta.

13.     Limit kwotowy dla jednego Numeru abonenckiego wynosi 200 zł dla wszystkich połączeń. Operator ma prawo zablokować połączenia po przekroczeniu Limitu kwotowego.§ 19 Tajemnica telekomunikacyjna

1.        W zakresie określonym przez obowiązujące przepisy Operator zapewnia tajemnicę:

a)        informacji przekazywanych w sieci telekomunikacyjnej;

b)       danych osobowych Abonenta/zarejestrowanego Użytkownika;

c)        informacji dotyczących faktu, okoliczności i rodzaju połączenia telekomunikacyjnego, prób uzyskania takiego połączenia;

d)       identyfikacji, bądź lokalizacji Zakończeń Sieci, pomiędzy którymi wykonano połączenie telekomunikacyjne,

w taki sposób, w jaki umożliwia to technologia stosowana przez Operatora, z wyjątkiem sytuacji określonych w ust. 4 oraz innych przypadkach, w których Operator jest zobowiązany do udostępnienia informacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2.        Operator oraz operator telekomunikacyjny współpracujący z Operatorem przetwarzają Dane transmisyjne niezbędne dla celów naliczania opłat za Usługi ruchome, takie jak m. in. Dane lokalizacyjne, dane o wykonywanych usługach telekomunikacyjnych, dane niezbędne dla ustalania opłat i dokonywania rozliczeń.

3.        Środki techniczne stosowane przez Operatora zgodnie z wymogami aktualnej wiedzy technicznej zapewniają w zwykłych warunkach zachowanie tajemnicy telekomunikacyjnej. Operator nie gwarantuje jednak bezpieczeństwa przekazu informacji w przypadku popełnienia przez osobę trzecią lub Abonenta/Użytkownika czynu niedozwolonego, oraz Awarii, której wystąpienie było niezależne od Operatora.

4.        Sieć Operatora służąca świadczeniu usług telekomunikacyjnych umożliwia przesyłanie numeru identyfikującego, co oznacza, że inny użytkownik Zakończenia Sieci może odczytać numer identyfikujący Zakończenie Sieci Abonenta. Abonent może złożyć u Operatora pisemne zlecenie blokowania prezentacji numeru telefonicznego identyfikującego Zakończenie Sieci udostępnione przez Operatora.

 

Czas we Włocławku

GG kontakt z nami

serwis 1985584
sklep 9488382
serwis
sprzedaż

Naprawa telefonów GSM

 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/telefon/1.jpg
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/telefon/10.jpg
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/telefon/11.jpg
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/telefon/12.jpg
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/telefon/13.jpg
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/telefon/14.jpg
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/telefon/15.jpg
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/telefon/16.jpg
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/telefon/17.jpg
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/telefon/2.jpg
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/telefon/3.jpg
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/telefon/4.jpg
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/telefon/5.jpg
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/telefon/6.jpg
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/telefon/7.jpg
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/telefon/8.jpg
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/telefon/9.jpg

Serwis GSM zdunska 4

Serwis GSM Włocławek

Kontakt Serwis 737669666

 

Nie jest to Serwis GSM

Nie jest to nasz serwis tylko sklep komputerowy

Można się pomylić gdyż jest pod tym samym

adresem -Zduńska 4

bottom

Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: dedicated server solutions celebrity search Valid XHTML and CSS.